Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
35

I C 25/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 25/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 luty 2017 r. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Cebula Protokolant: Sylwia Stachowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 luty 2017 r. w S. sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko C. K. , M. P. o zapłatę oddala powództwo w całości. SSR Rafał Cebula
Czytaj więcej»

I C 25/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2017-02-27

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie wytoczonej przeciwko konsumentowi niedopuszczalne jest wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego (art. 4841 kpc i nast.), na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych, ponieważ przepisy te pozostają w sprzeczności z art. 76 Konstytucji RP oraz z prawem Unii Europejskiej w zakresie (...)
Sygn. I C 25/17 UZASADNIENIE Powód (...) Bank (...) S.A. w W. , skierował pozew przeciwko pozwanym M. P. i C. K. , domagając się wydania nakazu zapłata w postępowaniu nakazowym, zasądzajacym od pozwanych solidarnie sumę 3239,18 złotych wraz z umownymi odsetkami. W lakonicznym uzasadnieniu powód wskazał, iż pozwana C. K. i M. P. (1) zawarły z powodem umowę o rachunek (...) , który została wypowiedziana. Dalej powód twierdzi, iż wystawiony został wyciąg z ksiąg bankowych stwierdzający stan zadłuże
Czytaj więcej»

I C 741/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2016-09-15

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: - W sprawie wytoczonej przeciwko konsumentowi niedopuszczalne jest wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 4841 kpc i nast.), na podstawie weksla własnego, ponieważ przepisy te stoją w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw konsumenta- dyrektywy Rady 93/13. - Wystawienie weksla i jego przyjęcie w relacji (...)
Sygn. akt I C 741/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Cebula Protokolant: Sylwia Stachowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2016 r. w S. sprawy z powództwa J. Z. , M. Z. przeciwko M. C. o zapłatę oddala powództwo. SSR Rafał Cebula
Czytaj więcej»

I C 1356/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Nieważne jest pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości, o ile udzielone jest przez pożyczkobiorcę na rzecz pożyczkodawcy w celu zabezpieczenia jego roszczenia o zwrot pożyczki, o ile wartość nieruchomości wielokrotnie przewyższa wartość pożyczonej sumy, a także wtedy gdy sama umowa pożyczki oraz treść pełnomocnictwa nie wskazują sposobu (...)
Sygn. akt I C 1356/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Cebula Protokolant: Sylwia Sychowicz po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2016 roku i wcześniej w S. na rozprawie sprawy z powództwa J. O. przeciwko A. M. z udziałem Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich o ustalenie 1 Ustala, iż umowa pożyczki zawarta w dniu 4 czerwca 2012 r. w S. pomiędzy A. M. a J. O. na
Czytaj więcej»

I C 2123/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2123/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Cebula Protokolant: Katarzyna Kowalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2017 roku i wcześniej w S. sprawy z powództwa L. C. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. o ustalenie w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 119, poz. 11
Czytaj więcej»

I C 2462/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2018-01-08

Data publikacji: 2018-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 7. Jeżeli suma kosztów udzielenia pożyczki – całkowity koszt pożyczki (odsetkowe koszty pożyczki i pozaodsetkowe koszty pożyczki) jest wyższa od całkowitej kwoty pożyczki, to zachodzi potrzeba oceny legalności tej relacji z punktu widzenia przepisów o zakazie lichwy. Sąd w takim wypadku może oceniać wyłącznie to, czy pozaodsetkowe koszty (...)
Sygn. akt I C 2462/17 UZASADNIENIE Powód (...) S.A. w B. , działający przez pełnomocnika adw., wniósł do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich pozew przeciwko L. D. wnosząc o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, na podstawie weksla własnego, domagając się zasądzenia na swoją rzecz sumy 9876,31 złotych wraz z odsetkami za opóźnienie i kosztami postępowania. W uzasadnieniu wskazał, iż jest w posiadaniu weksla własnego na kwotę 9876,31 złotych, płatnego za okazaniem. Jak podaje dale
Czytaj więcej»

I C 2538/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla oceny abuzywności postanowień warunków umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, nie jest konieczne ustalenie czy "wartość wykupu" stanowi świadczenie główne umowy, o ile postanowienia określające "świadczenie wykupu" są niejasne i niezrozumiałe (sformułowane w sposób niejednoznaczny) dla konsumenta.
Sygn. akt I C 2538/15 UZASADNIENIE Powód M. J. , działający przez pełnomocnika radcę prawnego, wniósł do tut. Sądu pozew skierowany przeciwko (...) S.A. w W. , domagając się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej 11306,22 złotych wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. W uzasadnieniu powód wskazał, iż zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną, w miesięcznej wysokości 350 złotych na okres 30 lat. Jak dalej powód podaje
Czytaj więcej»

I C 2562/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie posiadania mieszkania godzi także w konstytucyjnie chronioną przestrzeń prywatności - art. 47 Konstytucji RP. Naruszenie posiadania mieszkania może być rozciągnięte w czasie i wiązać się z nękaniem posiadaczy samoistnych przez naruszycieli w ramach tzw. "czynności windykacyjnych".
Sygn. akt I C 2562/14 UZASADNIENIE Powódka J. O. , działająca przez pełnomocnika adw. wniosła w dniu 25 września 2014 r1. pozew skierowany przeciwko A. M. (1) oraz T. M. (1) , domagając się, po ostatecznym sprecyzowaniu pozwu2, przywrócenia naruszonego posiadania mieszkania położonego przy ul. (...) w S. , nadto zasądzenia kosztów postępowania. W uzasadnieniu wskazała, iż w dniu 4 czerwca 2012 r. powódka zawarła z pozwanym A. M. (1) umowę pożyczki, zgodnie z którą pozwany w ramach działalności g
Czytaj więcej»

I Nc 1707/17

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2017-10-04

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: czy przepisy dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. (Dz.Urz.UE.L 1993 Nr 95,29 ze zm.) w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, zwłaszcza art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1, oraz przepisy dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. (Dz.Urz.UE.L 2008 Nr 133, ze zm.) w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca (...)
Sygn. akt I Nc 1707/17 POSTANOWIENIE Dnia 4 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Cebula po rozpoznaniu w dniu 4 października 2017 roku w Siemianowicach Śląskich na posiedzeniu niejawnym sprawy powództwa (...) Bank (...) S.A. w W. przeciwko J. M. w przedmiocie skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie art. 267 (...) POSTANAWIA I Zwrócić się do Trybunału S
Czytaj więcej»

I Nc 2652/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2017-02-17

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Nc 2652/16 POSTANOWIENIE Dnia 17 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Cebula po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2017 roku w Siemianowicach Śląskich na posiedzeniu niejawnym sprawy powództwa (...) S.A. w B. przeciwko M. W. w przedmiocie skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie art. 267 (...) POSTANAWIA I Zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii E
Czytaj więcej»