Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
40

I C 25/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 25/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 luty 2017 r. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Cebula Protokolant: Sylwia Stachowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 luty 2017 r. w S. sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko C. K. , M. P. o zapłatę oddala powództwo w całości. SSR Rafał Cebula
Czytaj więcej»

I C 25/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2017-02-27

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie wytoczonej przeciwko konsumentowi niedopuszczalne jest wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego (art. 4841 kpc i nast.), na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych, ponieważ przepisy te pozostają w sprzeczności z art. 76 Konstytucji RP oraz z prawem Unii Europejskiej w zakresie (...)
Sygn. I C 25/17 UZASADNIENIE Powód (...) Bank (...) S.A. w W. , skierował pozew przeciwko pozwanym M. P. i C. K. , domagając się wydania nakazu zapłata w postępowaniu nakazowym, zasądzajacym od pozwanych solidarnie sumę 3239,18 złotych wraz z umownymi odsetkami. W lakonicznym uzasadnieniu powód wskazał, iż pozwana C. K. i M. P. (1) zawarły z powodem umowę o rachunek (...) , który została wypowiedziana. Dalej powód twierdzi, iż wystawiony został wyciąg z ksiąg bankowych stwierdzający stan zadłuże
Czytaj więcej»

I C 741/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2016-09-15

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: - W sprawie wytoczonej przeciwko konsumentowi niedopuszczalne jest wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 4841 kpc i nast.), na podstawie weksla własnego, ponieważ przepisy te stoją w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw konsumenta- dyrektywy Rady 93/13. - Wystawienie weksla i jego przyjęcie w relacji (...)
Sygn. akt I C 741/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Cebula Protokolant: Sylwia Stachowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2016 r. w S. sprawy z powództwa J. Z. , M. Z. przeciwko M. C. o zapłatę oddala powództwo. SSR Rafał Cebula
Czytaj więcej»

I C 1356/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Nieważne jest pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości, o ile udzielone jest przez pożyczkobiorcę na rzecz pożyczkodawcy w celu zabezpieczenia jego roszczenia o zwrot pożyczki, o ile wartość nieruchomości wielokrotnie przewyższa wartość pożyczonej sumy, a także wtedy gdy sama umowa pożyczki oraz treść pełnomocnictwa nie wskazują sposobu (...)
Sygn. akt I C 1356/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Cebula Protokolant: Sylwia Sychowicz po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2016 roku i wcześniej w S. na rozprawie sprawy z powództwa J. O. przeciwko A. M. z udziałem Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich o ustalenie 1 Ustala, iż umowa pożyczki zawarta w dniu 4 czerwca 2012 r. w S. pomiędzy A. M. a J. O. na
Czytaj więcej»

I Nc 2652/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2017-02-17

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pytanie prejudycjalne: czy przepisy dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. (Dz.Urz.UE.L 1993 Nr 95,29 ze zm.) w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, zwłaszcza art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1, oraz przepisy dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. (Dz.Urz.UE.L 2008 Nr 133, ze zm.) w sprawie umów o kredyt (...)
(...) Powód (...) S.A. w B. , działający przez pełnomocnika adwokata, złożył w tut. Sądzie pozew skierowany przeciwko pozwanemu M. W. , domagając się wydania nakazu zapłaty kwoty 3268,38 złotych (około 730 €) z kolejno obowiązującymi odsetkami umownymi, w postępowaniu nakazowym, na podstawie weksla własnego. Powód dołączył do akt prawidłowo wypełniony i podpisany weksel własny opiewający na sumę (...) ,38. Nadto złożył do akt wypowiedzenie umowy pożyczki. I Sąd ustalił następujący stan faktyczny
Czytaj więcej»

III RC 20/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2019-06-17

Data publikacji: 2019-11-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 20/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2019 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko B. W. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 18
Czytaj więcej»

III RC 20/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2019-07-02

Data publikacji: 2019-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt : III RC 20/19 UZASADNIENIE Do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, w dniu 25 stycznia 2019r. wpłynął pozew powoda J. W. o ustalenie, że jego obowiązek alimentacyjny względem pozwanej B. W. , określony wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 lutego 2018r. sygn akt XVIII C 178/17, ustał z dniem wniesienia pozwu w niniejszej sprawie, ewentualnie o obniżenie kwoty alimentów z 500 zł do kwoty 200 zł miesięcznie, płatnej do rąk pozwanej B. W. do 10-go dnia każdego miesiąca z u
Czytaj więcej»

III RC 35/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2018-11-26

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 35/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2018 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej M. K. reprezentowanej przez matkę K. K. przeciwko S. K. o podwyższenie alimentów 1 zasądza od pozwanego S. K.
Czytaj więcej»

III RC 35/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2018-12-07

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: III RC 35/18 UZASADNIENIE Pozwem skierowanym do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w dniu 31 stycznia 2018r., K. K. , w imieniu małoletniej M. K. (1) wystąpiła przeciwko S. K. o podwyższenie alimentów orzeczonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17 stycznia 2014r. o sygn. akt XVIII RC 1493/13 z kwoty 500 zł do kwoty 1.500 zł miesięcznie. Pozew zawierał również żądanie zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania wg norm przepisanych oraz udzi
Czytaj więcej»

III RC 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2017-11-17

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 144/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Pośpiech Protokolant: sekr.sądowy Agata Wołodkiewicz po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego J. C. reprezentowanego przez matkę E. C. przeciwko R. C. o alimenty oddala powództwo. Sygn. akt: III RC 144/17 UZ
Czytaj więcej»