Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
27

I C 2462/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2018-01-08

Data publikacji: 2018-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 7. Jeżeli suma kosztów udzielenia pożyczki – całkowity koszt pożyczki (odsetkowe koszty pożyczki i pozaodsetkowe koszty pożyczki) jest wyższa od całkowitej kwoty pożyczki, to zachodzi potrzeba oceny legalności tej relacji z punktu widzenia przepisów o zakazie lichwy. Sąd w takim wypadku może oceniać wyłącznie to, czy pozaodsetkowe koszty (...)
Sygn. akt I C 2462/17 UZASADNIENIE Powód (...) S.A. w B. , działający przez pełnomocnika adw., wniósł do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich pozew przeciwko L. D. wnosząc o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, na podstawie weksla własnego, domagając się zasądzenia na swoją rzecz sumy 9876,31 złotych wraz z odsetkami za opóźnienie i kosztami postępowania. W uzasadnieniu wskazał, iż jest w posiadaniu weksla własnego na kwotę 9876,31 złotych, płatnego za okazaniem. Jak podaje dale
Czytaj więcej»

I C 2538/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla oceny abuzywności postanowień warunków umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, nie jest konieczne ustalenie czy "wartość wykupu" stanowi świadczenie główne umowy, o ile postanowienia określające "świadczenie wykupu" są niejasne i niezrozumiałe (sformułowane w sposób niejednoznaczny) dla konsumenta.
Sygn. akt I C 2538/15 UZASADNIENIE Powód M. J. , działający przez pełnomocnika radcę prawnego, wniósł do tut. Sądu pozew skierowany przeciwko (...) S.A. w W. , domagając się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej 11306,22 złotych wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. W uzasadnieniu powód wskazał, iż zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną, w miesięcznej wysokości 350 złotych na okres 30 lat. Jak dalej powód podaje
Czytaj więcej»

I C 2562/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Naruszenie posiadania mieszkania godzi także w konstytucyjnie chronioną przestrzeń prywatności - art. 47 Konstytucji RP. Naruszenie posiadania mieszkania może być rozciągnięte w czasie i wiązać się z nękaniem posiadaczy samoistnych przez naruszycieli w ramach tzw. "czynności windykacyjnych".
Sygn. akt I C 2562/14 UZASADNIENIE Powódka J. O. , działająca przez pełnomocnika adw. wniosła w dniu 25 września 2014 r1. pozew skierowany przeciwko A. M. (1) oraz T. M. (1) , domagając się, po ostatecznym sprecyzowaniu pozwu2, przywrócenia naruszonego posiadania mieszkania położonego przy ul. (...) w S. , nadto zasądzenia kosztów postępowania. W uzasadnieniu wskazała, iż w dniu 4 czerwca 2012 r. powódka zawarła z pozwanym A. M. (1) umowę pożyczki, zgodnie z którą pozwany w ramach działalności g
Czytaj więcej»

I Nc 2652/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2017-02-17

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Nc 2652/16 POSTANOWIENIE Dnia 17 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Cebula po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2017 roku w Siemianowicach Śląskich na posiedzeniu niejawnym sprawy powództwa (...) S.A. w B. przeciwko M. W. w przedmiocie skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie art. 267 (...) POSTANAWIA I Zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii E
Czytaj więcej»

I Nc 2652/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2017-02-17

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pytanie prejudycjalne: czy przepisy dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. (Dz.Urz.UE.L 1993 Nr 95,29 ze zm.) w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, zwłaszcza art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1, oraz przepisy dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. (Dz.Urz.UE.L 2008 Nr 133, ze zm.) w sprawie umów o kredyt (...)
(...) Powód (...) S.A. w B. , działający przez pełnomocnika adwokata, złożył w tut. Sądzie pozew skierowany przeciwko pozwanemu M. W. , domagając się wydania nakazu zapłaty kwoty 3268,38 złotych (około 730 €) z kolejno obowiązującymi odsetkami umownymi, w postępowaniu nakazowym, na podstawie weksla własnego. Powód dołączył do akt prawidłowo wypełniony i podpisany weksel własny opiewający na sumę (...) ,38. Nadto złożył do akt wypowiedzenie umowy pożyczki. I Sąd ustalił następujący stan faktyczny
Czytaj więcej»

III RC 35/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2018-11-26

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 35/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2018 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej M. K. reprezentowanej przez matkę K. K. przeciwko S. K. o podwyższenie alimentów 1 zasądza od pozwanego S. K.
Czytaj więcej»

III RC 35/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2018-12-07

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: III RC 35/18 UZASADNIENIE Pozwem skierowanym do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w dniu 31 stycznia 2018r., K. K. , w imieniu małoletniej M. K. (1) wystąpiła przeciwko S. K. o podwyższenie alimentów orzeczonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17 stycznia 2014r. o sygn. akt XVIII RC 1493/13 z kwoty 500 zł do kwoty 1.500 zł miesięcznie. Pozew zawierał również żądanie zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania wg norm przepisanych oraz udzi
Czytaj więcej»

III RC 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2017-11-17

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 144/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Pośpiech Protokolant: sekr.sądowy Agata Wołodkiewicz po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego J. C. reprezentowanego przez matkę E. C. przeciwko R. C. o alimenty oddala powództwo. Sygn. akt: III RC 144/17 UZ
Czytaj więcej»

III RC 275/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2018-05-23

Data publikacji: 2018-07-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wspieranie rodziców przez Państwo w celu zapewnienia dziecku środków utrzymania, nie może być rozumiane jako wyręczanie rodziców
Sygn. akt III RC 275/17 (III RC 276/17) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Witkowski Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Dragon po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2018 roku w Siemianowicach Śląskich na rozprawie spraw z powództwa małoletniego A. C. (1) zastępowanego przez przedstawiciela ustawowego A. C. (2) przeciwko S. C. o podwyższenie alime
Czytaj więcej»

I Nc 1707/17

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2017-10-04

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: czy przepisy dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. (Dz.Urz.UE.L 1993 Nr 95,29 ze zm.) w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, zwłaszcza art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1, oraz przepisy dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. (Dz.Urz.UE.L 2008 Nr 133, ze zm.) w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca (...)
Sygn. akt I Nc 1707/17 POSTANOWIENIE Dnia 4 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Cebula po rozpoznaniu w dniu 4 października 2017 roku w Siemianowicach Śląskich na posiedzeniu niejawnym sprawy powództwa (...) Bank (...) S.A. w W. przeciwko J. M. w przedmiocie skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie art. 267 (...) POSTANAWIA I Zwrócić się do Trybunału S
Czytaj więcej»